2013-10-22
Тусгай тэмдэгтийг оруулах

                                         Тусгай тэмдэгтийг оруулах

Гарны товчлуурыг ашиглахгүйгээр баримтанд үсэг,цифр төдийгүй тусгай тэмдэгт  буюу символыг оруулах боломж бий.Үүнд:

1.    Insert/Symbols бүлгийн Symbols командын хэрэглүүр дээр дарна.

2.    Нээгдэх талбараас өмнө ашиглаж байсан тэмдэг дээр нэг дарж оруулахаас гадна More Symbols командыг сонгож Symbols харилцах цонхны хавтаснуудаас тэмдэгтийг сонгоно.Symbols хавтасны Font талбараас фонтыг сольж төрөл бүрийн тэмдэгт симболуудаас сонгох боломжтой.

3.    Insert товчлуур дээр,эсвэл уг оруулах тэмдэг дээр товшиж дарна.

4.    Close товчлуур дээр дарж,Symbols харийлах цонхыг хаана.

Ш  Хэрэв оруулах тэмдэгтийн аль нэг код (Unicode,ASCII,Cyriltic)-ыг мэддэг бол Symbols харилцах цонхны From талбарт кодын төрлийг .Character code кодыг гарнаас оруулж өгнө.Symbols харилцах цонхны хэмжээг өөрчлөх гүйлгэгч товчлуурыг ашиглах замаар цонхонд ил гараагүй бусад тэмдэгтүүдийг дарж оруулах боломжтой.

Ишлэлтэй ажиллах

Баримтыг үндсэн текстүүдийн тодруулга буюу тайлбарыг хийх хэвлэгдэхээр хуудасны эсвэл баримтны оруулахыг ишлэл хийх (footnote)гэнэ

Ишлэл хийх

1.    Ишлэлийг тэмдэглэгээ хийх газар курсорыг байрлуулна.

2.    Reference / footnote бүлгийн харилцах цонхыг нээнэ.

3.    Нээгдэх footnote and endnote харилцах цонхыг location бүлгээс ишлэлийг тухайн хуудсанд  төгсгөлд байрлуулах бол below сонголтйиг хийнэ.

4.    Ишлэлийн тэмдэглгээний хэлбэрийг format бүлгээс хийнэ.Үүнд:

-Number format ишлэлийн тэмдэглэгээг автоматаар дугаарлах дэс дугаарын хэлбэрийг сонгох

-Custom mark хэрэглэгч өөрийн хүссэн тэмдэглэгээгээр ишлэлийн тэмдэглэгээг хийхийг хүссэн бол энэ талбарт гарнаас оруулах тохиолдолд symbol товчлуур дээр дарна дарж нээгдэх symbols харилцах цонхноос гаргах.

- Start эхлэх тэмдэгтийг энэ талбарт тодорхойлох

-numbering дугаарлах үргэлжлүүлэх тохиолдолд continuous дахин эхлүүлэх бол start each selection сонголтыг энэ талбараас хийнэ.

5.Insert-товчлуур дээр дарна.

6.ишлэлийн текстийг оруулна

7.Ишлэлийн текстийг тэмдэглэгээний ард товшиж дарна

Ишлэлийн байрлал болон тэмдэглэгээг өөрчлөх

1.    Өөрчлөлт хийх ишлэлд курсорйг байрлуулна

2.    Тохиргоотойгоор ишлэл хийх сэдвийн 2-4үйлдлийг гүйцэтгэнэ

3.    Apply  товчлуур дээр дарна

 Ишлэлүүдэд хандах

Print preview – горимд ажиллаж байх үедээ ишлэлийн тэмдэглэгээнээс тухайн   ишлэлийн show notes командын хэрэглүүр дээр дарна.Foot notes ба End notes аль аль нь тухайн баримтанд байгаа тохиолдолд нээгдэх view foot notes цонхноос хэлбэрийг нь сонгоно ok товчлуур дээр дарна

Print preview- горимд ажиллаж байх үедээ ишлэлийн төгсгөлөөс бусад газар курсор байрлаж дараагийн ишлэлийн тэмдэглэгээнд шилжих тохиолдолд reference footnotes бүлгийн next командыг сонгоно Үүнд харгалзах сум дээр дарахад нээгдэх цэсийн тусламжтайгаар ишлэлүүд хооронд курсорыг ишлэлийн текстэнд байрлуулж ишлэлийн текст хооронд шилжиж болно.

Ишлэлийн тэмдэглэсэн ба ишлэлийн текстийг зэрэгцээ байрлуулж засвар өөрчлөлт хийх шаардлага гардаг энэ тохиолдолд

1.    Draft горимд шилжинэ

2.    References footnotes гормид шилжинэ

3.    Foot notes ба endnotes ишлэлийн аль аль нь тухайн баримтанд байгаа тохилодолд нээгдэх View foot цонхноос хэлбэрийг сонгоно okтовчлуур дээр дарна

4.    Засвар өөрчлөлтийг хийсний дараа print layout горимд шилжинэ.

Ишлэлийг арилгах

Ишлэлийг арилгахдаа ишлэлийн текстийг биш ишлэлийн тэмдэглэгээг арилгана.Ингэхдээ ишлэлийн тэмдэглэгээг шилжүүлсний дараа delete товчлуур дээр дарна.Эсвэл ишлэлийн тэмдэглэгээтэй ажилна.Идэвхжүүлсний дараа контрол товчлуур дээр дараастайгаар шинэ байдал хүртэл чирэх үйлдлийг гүйцэтгэнэ.Харин зөөхдөө контрол товчлуур дараагүйгээр чирэх үйлдлийг гүйцэтгэнэ.Өөр нэг арга бол

1.    Ишлэлийн тэмдэглэгээг идэвхжүүлнэ

2.    Хуулахдаа контрол c зөөхдөө контрол экс дарна

3.    Шинэ байрлалд курсорыг байрлуулна.

4.    Контрол+v товчлуур дээр дарна.

Тайлбартай ажиллах

Хэрэглэгч бичиг баримтыг боловсруулах явцдаа тухайн байрлалд нь тэмдэглэл хийхийг талбар хийх гэнэ.

Текстээр байрлал хийх

Текстээр байрлал хийхдээ

1.    Тайлбар хийх текстийг идэвхжүүлнэ

2.    Review comments бүлгийн new comment командын хэрэглүүр дээр дарна.

3.    Мөрийн төгсгөлд хуудасны захын зайг өргөтгөн үүсгэх нүдэнд тэмдэгтийг хөтөлж гүйцэтгэнэ

Дуут  

 


Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих:-)
 
xaax